Działalność w Sejmie RP

Odpowiedź - Interpelacja nr 15375 w sprawie sprawdzania kwalifikacji autorów raportów o oddziaływaniu na środowisko

Stanowisko Ministra Środowiska do interpelacji pana posła Krzysztofa Kwiatkowskiego z dnia 7 marca 2013 r. (SPS-023-15375/13) w sprawie sprawdzania kwalifikacji autorów raportów o oddziaływaniu na środowisko.

   Zawartość i zasady sporządzania raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko reguluje ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) stanowiąca w tym zakresie transpozycję dyrektywy 2011/92/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, dalej zwaną dyrektywą EIA. Ww. dyrektywa nie reguluje jednak kwestii związanych z wykonawcami raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Więcej…
 

Odpowiedź - Interpelacja nr 15448 w sprawie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Las koło Tworkowa w ramach programu Natura 2000

W odpowiedzi na pismo z dnia 19 marca 2013 r., znak: SPS-023-15448/13, przekazujące interpelację posła Piotra Chmielowskiego i grupy posłów w sprawie wyjaśnienia, czy obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Las koło Tworkowa PLH240040 jest przygotowany infrastrukturalnie do przyjęcia turystów, ile kosztowało przygotowanie i udostępnienie obszaru do celów turystycznych oraz czy gminy objęte obszarem korzystają finansowo na obecności przedmiotowego obszaru Natura 2000, uprzejmie przedkładam, co następuje.

   W dniu 25 marca br. przekazano pismo z powyższymi pytaniami do regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Katowicach jako organu pełniącego nadzór nad obszarem mającym znaczenie dla Wspólnoty Las koło Tworkowa PLH240040. Poniżej przedstawiam wyjaśnienia RDOŚ w Katowicach.

Więcej…
 

Odpowiedź - Interpelacja nr 15447 w sprawie Specjalnego Obszaru Ochrony Ptaków Stawy Wielikąt i Las Tworowski w ramach programu Natura 2000

W odpowiedzi na pismo z dnia 19 marca 2013 r., znak: SPS-023-15447/13, przekazujące interpelację posła Piotra Chmielowskiego i grupy posłów o to, czy obszar specjalnej ochrony ptaków Stawy Wielikąt i Las Tworkowski PLB240003 jest przygotowany infrastrukturalnie do przyjęcia turystów, ile kosztowało przygotowanie i udostępnienie obszaru do celów turystycznych oraz czy gminy objęte obszarem korzystają finansowo na obecności przedmiotowego obszaru Natura 2000, uprzejmie przedkładam, co następuje.

   W dniu 25 marca br. przekazano pismo z powyższymi pytaniami do regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Katowicach jako organu pełniącego nadzór nad obszarem specjalnej ochrony ptaków Stawy Wielikąt i Las Tworkowski PLB240003. Poniżej przedstawiam wyjaśnienia RDOŚ w Katowicach.

Więcej…
 

Interpelacja nr 15130 w sprawie uwzględnienia budowy drogi ekspresowej S11 w "Programie budowy dróg krajowych na lata 2014-2020"

W imieniu Konwentu Starostów Województwa Zachodniopomorskiego wnoszę interpelację o wprowadzenie drogi krajowej S11 do ˝Programu budowy dróg i autostrad na lata 2014-2020˝. Droga S11 Kołobrzeg - Koszalin - Poznań - Ostrów Wielkopolski - Tarnowskie Góry - Bytom jest głównym szlakiem komunikacyjnym łączącym Pomorze Zachodnie, Wielkopolskę, Opolszczyznę i aglomerację śląską.

Więcej…
 
Strona 3 z 97