Działalność w Sejmie RP

Odpowiedź na interpelację posła Mieczysława Kasprzaka w sprawie gospodarki odpadami.

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Mieczysława Kasprzaka  sprawie gospodarki odpadami.

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na pismo z dnia 4 stycznia 2008 r., znak: SPS-023-371/08, w sprawie gospodarki odpadami, przekazuję poniższe wyjaśnienia.  Od dnia 1 stycznia 2008 r. zaczęły obowiązywać nowe stawki opłat za umieszczanie odpadów na składowiskach odpadów, które zostały wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 106, poz. 723). Przedmiotowe rozporządzenie jest kluczowym i niezwykle ważnym instrumentem w kształtowaniu polityki gospodarki odpadami w Polsce i stanowi w chwili obecnej narzędzie, stosowane także w innych państwach Unii Europejskiej, dla wypełnienia celów nałożonych prawem wspólnotowym. Według hierarchii postępowania z odpadami zawartej w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. o odpadach (Dz. Urz. WE L 114 z 27.04.2006, str. 9), stanowiącej nadrzędny instrument w kształtowaniu polityki gospodarki odpadami w Unii Europejskiej, składowanie odpadów jest ostatnim i najmniej pożądanym sposobem postępowania z odpadami.

Więcej…
 

Odpowiedź na interpelację posła Henryka Siedlaczka w sprawie możliwości nowelizacji ustawy o odpadach.


Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Henryka Siedlaczka  sprawie możliwości nowelizacji ustawy o odpadach.

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację posła Henryka Siedlaczka w sprawie definicji odpadów, przedstawiam poniższe wyjaśnienia. godnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.) odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany. Należy zwrócić uwagę, że przytoczone brzmienie definicji odpadu jest spójne z podstawowym aktem prawnym Unii Europejskiej dotyczącym gospodarowania odpadami, tj. dyrektywą 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów. Natomiast główne przesłanki dla zakwalifikowania danej substancji jako odpadu, wynikające z powyższej definicji, to wola lub konieczność pozbycia się jej oraz możliwość przyporządkowania jej jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do omawianej ustawy.
 
Więcej…
 

Odpowiedź z 3 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 grudnia 2007 r.


Wicemarszałek Krzysztof Putra: Teraz pytanie zada pani poseł Joanna Fabisiak Platforma Obywatelska. Bardzo proszę.

Poseł Joanna Fabisiak: Moje pytanie dotyczy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Rozporządzenie zakłada znaczną podwyżkę stawek opłat za składowanie odpadów. Sprawa jest o tyle pilna, że rozporządzenie ma wejść w życie niebawem, bo już od nowego roku 2008. Przykładowo za składowanie niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych opłata wzrośnie z 15 zł do 75 zł, zatem jest to wzrost o 500%. Celem tego rozporządzenia było dostosowanie prawa polskiego do przepisów dyrektywy unijnej, a ta zmierza do ograniczenia, a przede wszystkim do segregacji odpadów. Należy się zatem zgodzić co do idei, ale czy istnieje możliwość jej realizacji? Uregulowania te powinny obejmować cały system gospodarki odpadami, a nie tylko jeden element – opłaty. Najważniejszą częścią jest oczywiście świadomość społeczna. Może nie jest ona dobra, ale wynika to ze złej praktyki. Bardzo często można przecież obserwować, jak wrzucane do różnych pojemników odpady są potem mieszane, zabierane razem. Trudno zatem liczyć na to, że ludzie będą przejmowali się segregowaniem odpadów. Po pierwsze świadomość, po drugie segregacja, wreszcie składowanie. Czy są miejsca na składowanie?

Więcej…
 
Strona 97 z 97