Działalność w Sejmie RP

Odpowiedź na interpelację posła Henryka Siedlaczka w sprawie możliwości nowelizacji ustawy o odpadach.


Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Henryka Siedlaczka  sprawie możliwości nowelizacji ustawy o odpadach.

Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na interpelację posła Henryka Siedlaczka w sprawie definicji odpadów, przedstawiam poniższe wyjaśnienia. godnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z późn. zm.) odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany. Należy zwrócić uwagę, że przytoczone brzmienie definicji odpadu jest spójne z podstawowym aktem prawnym Unii Europejskiej dotyczącym gospodarowania odpadami, tj. dyrektywą 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpadów. Natomiast główne przesłanki dla zakwalifikowania danej substancji jako odpadu, wynikające z powyższej definicji, to wola lub konieczność pozbycia się jej oraz możliwość przyporządkowania jej jednej z kategorii określonych w załączniku nr 1 do omawianej ustawy.
 
Więcej…
 

Odpowiedź z 3 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 6 grudnia 2007 r.


Wicemarszałek Krzysztof Putra: Teraz pytanie zada pani poseł Joanna Fabisiak Platforma Obywatelska. Bardzo proszę.

Poseł Joanna Fabisiak: Moje pytanie dotyczy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. Rozporządzenie zakłada znaczną podwyżkę stawek opłat za składowanie odpadów. Sprawa jest o tyle pilna, że rozporządzenie ma wejść w życie niebawem, bo już od nowego roku 2008. Przykładowo za składowanie niesegregowanych, zmieszanych odpadów komunalnych opłata wzrośnie z 15 zł do 75 zł, zatem jest to wzrost o 500%. Celem tego rozporządzenia było dostosowanie prawa polskiego do przepisów dyrektywy unijnej, a ta zmierza do ograniczenia, a przede wszystkim do segregacji odpadów. Należy się zatem zgodzić co do idei, ale czy istnieje możliwość jej realizacji? Uregulowania te powinny obejmować cały system gospodarki odpadami, a nie tylko jeden element – opłaty. Najważniejszą częścią jest oczywiście świadomość społeczna. Może nie jest ona dobra, ale wynika to ze złej praktyki. Bardzo często można przecież obserwować, jak wrzucane do różnych pojemników odpady są potem mieszane, zabierane razem. Trudno zatem liczyć na to, że ludzie będą przejmowali się segregowaniem odpadów. Po pierwsze świadomość, po drugie segregacja, wreszcie składowanie. Czy są miejsca na składowanie?

Więcej…
 
Strona 97 z 97