Działalność w Sejmie RP

Odpowiedź - Interpelacja nr 12186 w sprawie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk "Poczesna" k. Częstochowy w ramach programu Natura 2000

W odpowiedzi na pismo z dnia 6 grudnia 2012 r., znak: SPS-023-12186/12, przekazujące interpelację posła Piotra Chmielewskiego i grupy posłów o to, czy obszar mający znaczenie dla wspólnoty Poczesna koło Częstochowy PLH240030 jest przygotowany infrastrukturalnie do przyjęcia turystów, ile kosztowało przygotowanie i udostępnienie obszaru do celów turystycznych oraz czy gminy objęte obszarem korzystają finansowo na obecności przedmiotowego obszaru Natura 2000, uprzejmie przedkładam, co następuje.

   W dniu 12 grudnia br. przekazano pismo z powyższymi pytaniami do regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Katowicach jako organu pełniącego nadzór nad obszarem mającym znaczenie dla wspólnoty Poczesna koło Częstochowy PLH240030. Poniżej przedstawiam wyjaśnienia RDOŚ w Katowicach.

Więcej…
 

Odpowiedź - Interpelacja nr 12073 w sprawie sposobu wprowadzania zmian kadrowych w Ministerstwie Środowiska, podległych jednostkach oraz kosztów z tym związanych

Odpowiadając na interpelację posła Henryka Kmiecika przekazaną przez pana Marka Kuchcińskiego, wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pismem z dnia 3 grudnia 2012 r., znak: SPS-023-12073/12, w sprawie sposobu wprowadzania zmian kadrowych w Ministerstwie Środowiska, podległych jednostkach oraz kosztów z tym związanych, przekazuję stosowne wyjaśnienia.

   Zasady obsadzania stanowisk kierowniczych w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez ministra środowiska są uregulowane w ustawach szczególnych. W większości przypadków obsadzanie stanowisk kierowniczych poprzedzone jest otwartym i konkurencyjnym naborem.

Więcej…
 

Odpowiedź - Interpelacja nr 11828 w sprawie opracowania programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry

Odpowiadając na interpelację posła Witolda Pahla przekazaną przez p. Marka Kuchcińskiego, wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pismem z dnia 23 listopada 2012 r., znak: SPS-023-11828/12, w sprawie opracowania programu systematycznego pogłębiania koryta rzeki Odry, przekazuję stosowne wyjaśnienia.

   W dniu 21 lutego 2012 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie przedstawicieli Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej ze: Szczecina, Poznania, Wrocławia i Gliwic oraz przedstawicieli urzędów marszałkowskich z województw: śląskiego, opolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego w celu merytorycznego omówienia zasadności opracowania ww. programu.

Więcej…
 

Odpowiedź - Interpelacja nr 11809 w sprawie sieci zbiorników retencyjnych

W odpowiedzi na pismo z dnia 23 listopada 2012 r., znak: SPS-023-11809/12, przekazujące interpelację posła Adama Rybakowicza w sprawie sieci zbiorników retencyjnych, uprzejmie informuję, co następuje.

   Polska należy do krajów o ograniczonych zasobach wodnych, których duża zmienność występowania w czasie i przestrzeni powoduje konieczność racjonalnego gospodarowania wodą.

   Ustawa Prawo wodne zobowiązuje do korzystania z zasobów z zachowaniem zasady racjonalnego i całościowego traktowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, a także w taki sposób, aby działając w zgodzie z interesem publicznym, nie dopuszczać do wystąpienia, możliwego do uniknięcia, pogorszenia ekologicznych funkcji wód oraz pogorszenia stanu ekosystemów lądowych i terenów podmokłych bezpośrednio zależnych od wód. Na sposób korzystania czy też kształtowania zasobów wodnych oraz ich ochrony bezpośredni wpływ mają pozwolenia wodnoprawne określające warunki korzystania z wód. Gospodarowanie zasobami wodnymi to najczęściej próba pogodzenia sprzecznych interesów poszczególnych użytkowników z jednoczesnym uwzględnieniem prawnych aspektów ochrony środowiska.

Więcej…
 
Strona 10 z 97