Działalność w Sejmie RP

Odpowiedź - Interpelacja nr 12690 w sprawie stopnia wodnego Malczyce

Odpowiadając na interpelację posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów przekazaną przez p. Wandę Nowicką, wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pismem z dnia 17 grudnia 2012 r., znak: SPS-023-12690/12, w sprawie stopnia wodnego Malczyce, w załączeniu przekazuję stosowne wyjaśnienia.

   Stanowisko w sprawie interpelacji posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów, przekazanej pismem z dnia 17 grudnia 2012 r., znak: SPS-023-12690/12.

Więcej…
 

Odpowiedź - Interpelacja nr 10834 w sprawie planowanych podwyżek cen za wodę

Odpowiadając na interpelację posła Bogdana Rzońcy z dnia 24 października 2012 r. przekazaną wg właściwości przez Ministerstwo Gospodarki w sprawie planowanych podwyżek cen za wodę, przekazuję stosowne wyjaśnienia.

   Ad 1. Jakie działania zamierza podjąć ministerstwo, aby uchronić Polaków przed tak wysokimi opłatami za wodę?

   Programem rządowym, który wyznacza politykę w zakresie realizacji gospodarki ściekowej w Polsce, jest ˝Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych˝ (KPOŚK).

Więcej…
 

Opowiedź - Interpelacja nr 12453 w sprawie stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Polsce

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 grudnia 2012 r., znak: SPS-023-12453/12, przekazujące interpelację posła Ryszarda Terleckiego w sprawie stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Polsce, uprzejmie informuję, co następuje.

   1. Jakie działania podejmie Pan Minister w celu zapewnienia terminowej realizacji przez prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej wymaganych dokumentów planistycznych w gospodarowaniu wodą, o których mowa w ustawie Prawo wodne?

   Najwyższa Izba Kontroli w informacji o wynikach kontroli nr P/11/109 na temat ˝Wykonywania wybranych obowiązków ustawowych przez prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej˝ oceniła pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, wykonywanie przez prezesa KZGW oraz dyrektorów RZGW wybranych ustawowych obowiązków dotyczących zarządzania zasobami wodnymi, w tym zapobiegania powodziom.

Więcej…
 

Odpowiedź - Interpelacja nr 12187 w sprawie Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk "Bagno" w Korzonku w ramach programu Natura 2000

W odpowiedzi na pismo z dnia 6 grudnia 2012 r., znak: SPS-023-12187/12, przekazujące interpelację posła Piotra Chmielewskiego i grupy posłów o to, czy obszar mający znaczenie dla wspólnoty Bagno w Korzonku PLH240029 jest przygotowany infrastrukturalnie do przyjęcia turystów, ile kosztowało przygotowanie i udostępnienie obszaru do celów turystycznych oraz czy gminy objęte obszarem korzystają finansowo na obecności przedmiotowego obszaru Natura 2000, uprzejmie przedkładam, co następuje.

   W dniu 12 grudnia br. przekazano pismo z powyższymi pytaniami do regionalnego dyrektora ochrony środowiska w Katowicach jako organu pełniącego nadzór nad obszarem mającym znaczenie dla wspólnoty Bagno w Korzonku PLH240029. Poniżej przedstawiam wyjaśnienia RDOŚ w Katowicach.

Więcej…
 
Strona 9 z 97