Działalność w Sejmie RP

Odpowiedź - Interpelacja nr 12668 w sprawie możliwego zatrudniania tajnych współpracowników służb specjalnych PRL w Ministerstwie Środowiska

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 stycznia 2013 r., znak: SPS-023-12668/13, w sprawie możliwego zatrudniania byłych współpracowników służb specjalnych PRL w Ministerstwie Środowiska uprzejmie wyjaśniam, że zdecydowana większość pracowników jest zatrudniona w ramach korpusu służby cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny.

   Otwartość oznacza powszechność, jawność i równość ubiegania się o zatrudnienie w służbie cywilnej, a konkurencyjność naboru wymaga zapewnienia takiej procedury, w wyniku której w służbie cywilnej zostanie zatrudniona osoba, która spośród wszystkich kandydatów daje najlepsze gwarancje wykonywania zadań w sposób umożliwiający realizację celów wyznaczonych zarówno dla stanowiska, jak i urzędu.

Więcej…
 

Odpowiedź - Interpelacja nr 12688 w sprawie czystości rzeki Bierawka

Odpowiadając na interpelację posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów przekazaną przez panią Wandę Nowicką, wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pismem z dnia 18 grudnia 2012 r., znak: SPS-023-12688/12, w sprawie czystości rzeki Bierawka, przekazuję stosowne wyjaśnienia.

   1. Czy planowane jest w najbliższym czasie oczyszczanie wód rzeki Bierawki, tak aby można było wykorzystać wody tej rzeki do rekultywacji terenów powyrobiskowych kopalni Kotlarnia, bądź uniemożliwienie zanieczyszczenia rzeki Odry?

   Teren wyrobiskowy kopalni piasku Kotlarnia SA zlokalizowany jest w jednolitej część wód powierzchniowej (JCWP) Bierawka od Knurówki do ujścia o kodzie: PLRW600019115899. Zgodnie z zapisami ramowej dyrektywy wodnej strategicznym celem środowiskowym dla poszczególnych JCWP jest osiągnięcie co najmniej dobrego stanu wód do 2015 r., przy czym stan ekologiczny powinien osiągnąć co najmniej dobry stan lub potencjał, natomiast stan chemiczny powinien osiągnąć co najmniej stan dobry.

Więcej…
 

Odpowiedź - Interpelacja nr 12238 w sprawie osiągnięcia przez Polskę unijnych standardów gospodarki ściekowej

W odpowiedzi na pismo z dnia 6 grudnia 2012 r., znak: SPS-023-12238/12, przekazujące interpelację posła Jana Warzechy w sprawie osiągnięcia przez Polskę unijnych standardów gospodarki ściekowej uprzejmie przedkładam, co następuje.

   1. Jakie działania podejmuje ministerstwo w celu rozbudowy systemu gospodarki ściekowej w Polsce?

   Podstawowym dokumentem wyznaczającym politykę państwa w zakresie rozwoju gospodarki ściekowej jest ˝Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych˝ (KPOŚK). Jest to dokument rządowy, stanowiący strategię wyposażania aglomeracji powyżej 2000 RLM w systemy oczyszczania ścieków komunalnych w celu spełnienia wymagań dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych do końca 2015 r.

Więcej…
 

Odpowiedź - Interpelacja nr 12616 w sprawie wstrzymania prac utrzymaniowych w korycie rzeki Wisły

Odpowiadając na interpelację poseł Małgorzaty Adamczak przekazaną przez pana Eugeniusza Grzeszczaka, wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pismem z dnia 18 grudnia 2012 r., znak: SPS-023-12616/12, w sprawie wstrzymania prac utrzymaniowych w korycie rzeki Wisły, w załączeniu przekazuję stosowne wyjaśnienia.

Więcej…
 
Strona 8 z 97