Działalność w Sejmie RP

Odpowiedź - Interpelacja nr 13062 w sprawie stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych ogłoszonych przez Ministerstwo Środowiska

W odpowiedzi na interpelację posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Tadeusza Tomaszewskiego, z dnia 13 grudnia 2012 r., przekazaną pismem z dnia 14 stycznia 2013 r. (znak: SPS-023-13062/13), w sprawie stosowania klauzul społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez resort ministra środowiska przesyłam wyjaśnienia w przedmiotowym zakresie.

   Przekazując Pani Marszałek odpowiedzi na pytania zawarte w interpelacji pana posła, wyrażam nadzieję, że zostaną one uznane za wystarczające.

   1. Czy resort w latach 2010-2012 w ramach zamówień publicznych stosował klauzule społeczne na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych?

   W latach 2010-2012 resort nie stosował klauzul społecznych na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Więcej…
 

Odpowiedź - Interpelacja nr 12505 w sprawie rozpoznawania przez ministra środowiska spraw z zakresu krajowej gospodarki wodnej

Przekazuję odpowiedź na pismo z dnia 13 grudnia 2012 r., znak: SPS-023-12505/12, przy którym przekazano interpelację pana Krzysztofa Brejzy, posła RP, z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie właściwości prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej do rozpatrzenia odwołania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku od decyzji wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 27 lipca 2012 r., znak:WSRRW.II.733.1/2.2012.

   Kodeks postępowania administracyjnego, dalej K.p.a., normujący postępowania przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych, w art. 19 zobowiązuje organy administracji publicznej do przestrzegania z urzędu swojej właściwości rzeczowej i miejscowej. Zgodnie z art. 20 K.p.a. właściwość rzeczową organu administracji publicznej ustala się według przepisów o zakresie jego działania. Właściwość rzeczowa organu administracji publicznej do załatwienia określonej sprawy jest to kompetencja (uprawnienie) wynikająca z przepisu ustawy prawno-materialnej do zajęcia się danego rodzaju sprawą i jej rozstrzygnięcia.

Więcej…
 

Odpowiedź - Interpelacja nr 12694 w sprawie projektów zbiornika retencyjnego Racibórz Dolny

Odpowiadając na interpelację posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów przekazaną przez pana Cezarego Grabarczyka, wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pismem z dnia 27 grudnia 2012 r., znak: SPS-023-12694/12, w sprawie projektów zbiornika retencyjnego Racibórz Dolny, w załączeniu przekazuję stosowne wyjaśnienia.

   Załącznik

   W odpowiedzi na pismo z dnia 27 grudnia 2012 r., znak: SPS-023-12694/12, przekazujące interpelację posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie projektów zbiornika retencyjnego Racibórz Dolny, uprzejmie przedkładam, co następuje.

   1. Ile kompleksowych projektów zbiornika Racibórz Dolny opracowano w okresie powojennym?

   Pierwszy zamysł budowy zbiornika przeciwpowodziowego w okolicach Raciborza pojawił się po wielkiej powodzi w 1882 r. W 1905 r. powstało pierwsze studium przewidujące budowę zbiornika o pojemności 640 mln m3. W 1957 r. powstała pierwsza koncepcja budowy zbiornika o pojemności 326 mln m3.

Więcej…
 

Odpowiedź - Interpelacja nr 12693 w sprawie wykupu gruntów pod zbiornikiem retencyjnym Racibórz Dolny

Odpowiadając na interpelację posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów przekazaną przez panią Wandę Nowicką, wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pismem z dnia 18 grudnia 2012 r., znak: SPS-023-12693/12, w sprawie wykupu gruntów pod zbiornik retencyjny Racibórz Dolny, w załączeniu przekazuję stosowne wyjaśnienia.

   Załącznik

   W odpowiedzi na pismo z dnia 18 grudnia 2012 r., znak: SPS-023-12693/12, przekazujące interpelację posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie wykupu gruntów pod zbiornik retencyjny Racibórz Dolny, uprzejmie przedkładam, co następuje.

   1. Na jakim etapie obecnie jest wykup gruntów pod całą inwestycję?

   Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach (RZGW) jest obecnie w posiadaniu wszystkich gruntów potrzebnych do rozpoczęcia prac budowlanych.

Więcej…
 
Strona 7 z 97