Działalność w Sejmie RP

Przedstawiona przez ministra środowiska informacja z realizacji „Programu budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba w latach 2006–2013” w roku 2011 wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśni

altPanie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić informację dotyczącą realizacji „Programu budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba w latach 2006–2013” w roku 2011. Realizacja przedsięwzięcia została rozpoczęta jeszcze w 1986 r. i wtedy to przedsięwzięcie zostało podzielone na kilka zadań: I zadanie dotyczyło samego zbiornika, II – przebudowy dróg, III zadanie obejmowało przebudowę linii kolejowej, a IV zadanie – ochronę zlewni zbiornika. W ramach tego IV zadania podpisano cały szereg umów z lokalną społecznością, na mocy których ówczesna administracja rządowa zobowiązała się do sfinansowania działań, takich choćby jak uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej.

Więcej…
 

Wypowiedź - Pytania w sprawach bieżących.

altDziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Pośle! Mówiłem o zakresie robót, które zostały zrealizowane w 2012 r., i mówiłem, co będziemy realizować w tym roku i w latach następnych. Wymieniałem bardzo precyzyjnie te zadania i rejony, o które zresztą pan poseł dopytuje. Będzie tam prowadzony duży pakiet robót, łącznie z robotami dotyczącymi pogłębiania i utrzymania bieżącego stanu i samego koryta rzeki, tak aby zniwelować wszystkie zagrożenia powodziowe, które występują do tej pory. Taki mamy plan i tak…

Więcej…
 

Wypowiedź - Pytania w sprawach bieżących.

altPanie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Pośle! Rzeczywiście, program w zakresie ochrony przeciwpowodziowej mieszkańców środkowej Wisły realizowany jest od kilku lat. Chciałbym przypomnieć o działaniach, które dotyczą jednego z największych zadań finansowanych z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i środowisko”, czyli o zadaniu pod nazwą „Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego Stopnia Wodnego Włocławek”. Wymienię również wszystkie projekty, które w ubiegłym roku realizował w tym obszarze regionalny zarząd gospodarki wodnej.

Więcej…
 

Odpowiedź - Interpelacja nr 12728 w sprawie oddziaływania wyrobiska Kopalni Piasku Kotlarnia na fragmenty parku krajobrazowego

W odpowiedzi na pismo z dnia 20 grudnia 2012 r., znak: SPS-023-12728/12, przekazujące zapytanie posła Piotra Chmielowskiego oraz grupy posłów w sprawie oddziaływania wyrobiska Kopalni Piasku Kotlarnia SA na fragmenty parku krajobrazowego, przekazuję następujące informacje.

   1. Czy ministerstwo prowadziło jakiekolwiek badania w tym zakresie?

   Badania w zakresie oddziaływania wyrobiska kopalni Piasku Kotlarnia na Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich prowadzone są przez kopalnię Piasku Kotlarnia SA.

Więcej…
 
Strona 6 z 97