Działalność w Sejmie RP

Interpelacja nr 15131 w sprawie finansowania z budżetu państwa budowy obwodnicy Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10 oraz budowy drogi ekspresowej S10

Uznając konieczność i celowość poprawy układu komunikacyjnego na terenie woj. zachodniopomorskiego, dostrzegam zasadność wspierania wszelkich możliwych działań umożliwiających realizację inwestycji polegających na budowie drogi ekspresowej S10, w tym budowie obwodnicy Wałcza w ciągu drogi ekspresowej S10.

   W przypadku obwodnicy miasta Wałcz wykonana już została dokumentacja odcinka I, natomiast dokumentacja odcinka II jest w trakcie opracowywania. Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę planowane jest w roku bieżącym. Jednocześnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podjęła czynności związane z ustaleniem zasad przekazania odcinków dróg dojazdowych wybudowanych w ramach inwestycji pn. ˝Budowa obwodnicy m. Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10˝.

Więcej…
 

Interpelacja nr 15132 w sprawie uwzględnienia budowy drogi ekspresowej S6 w "Programie budowy dróg krajowych na lata 2014-2020"

W imieniu starostów zachodniopomorskich powiatów wnoszę o wprowadzenie budowy drogi ekspresowej S6 do ˝Programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2020˝. Droga S6 łącząca Gdańsk ze Szczecinem jest bardzo ważnym szlakiem komunikacyjnym Pomorza. Łączy największe miasta Polski północnej: Szczecin, Koszalin, Słupsk, Gdynię i Gdańsk. Jest także częścią korytarza transportowego łączącego obwód kaliningradzki z Europą Zachodnią oraz połączeniem na Litwę.

Więcej…
 

Odpowiedź - Interpelacja nr 14312 w sprawie zagrożenia suszą hydrologiczną

Odpowiadając na interpelację posła Dariusza Piontkowskiego z dnia 7 lutego 2013 r., przekazaną przez pana Marka Kuchcińskiego, wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pismem z dnia 18 lutego 2013 r., znak: SPS-023-14312/13, w sprawie zagrożenia suszą hydrologiczną, przekazuję stosowne wyjaśnienia.

   1. Jakie resorty rządowe zajmują się problemem obniżenia stanu wód w Polsce? Czy jest powołana komisja (zespół) międzyresortowa w tej sprawie?

   Problem obniżenia stanu wód, zaznaczający się niskimi przepływami wody w rzekach i redukcją zasobów wód podziemnych, jest związany z rozwojem suszy hydrologicznej, będącej następstwem suszy atmosferycznej oraz glebowej.

Więcej…
 

Odpowiedź - Interpelacja nr 14318 w sprawie projektu ustawy Prawo wodne

W załączeniu przekazuję odpowiedź na interpelację pana posła Zbigniewa Matuszczaka, przekazaną przez pana Marka Kuchcińskiego, wicemarszałka Sejmu RP, pismem z dnia 18 lutego br., w sprawie projektowanych zmian przepisów ustawy Prawo wodne w zakresie spółek wodnych.

   Załącznik

   Odpowiedź na interpelację pana posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie projektowanych zmian przepisów ustawy Prawo wodne w zakresie spółek wodnych.

   Odpowiadając na zadane w piśmie pytania, uprzejmie wyjaśniam, co następuje. Ministerstwo Środowiska prowadzi prace legislacyjne nad projektem założeń ustawy Prawo wodne. Projekt ten był przedmiotem konsultacji społecznych w 2012 r. i w związku z tym został zaopiniowany m.in. przez Krajowy Związek Spółek Wodnych. Zgodnie z obowiązującą procedurą legislacyjną projekt ustawy Prawo wodne, który powstanie na podstawie założeń po ich przyjęciu przez Radę Ministrów, również będzie przesłany do konsultacji społecznych.

Więcej…
 
Strona 4 z 97