Odpowiedź - Interpelacja nr 15380 w sprawie planowanych opłat za wodę wykorzystywaną przy produkcji energii elektrycznej przez elektrownie wodne

Odpowiadając na interpelację posła Andrzeja Szlachty przekazaną przez pana Marka Kuchcińskiego, wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pismem z dnia 15 marca 2013 r., znak: SPS-023-15380/13, w sprawie planowanych opłat za wodę wykorzystywaną przy produkcji energii elektrycznej przez elektrownie wodne, przekazuję stosowne wyjaśnienia.

   1. Jaką formę opłat za wodę wykorzystywaną do produkcji energii elektrycznej przewiduje wprowadzić ministerstwo?

   Użytkownicy wód w Polsce zobowiązani są do ponoszenia kosztów korzystania z zasobów wodnych poprzez uiszczanie opłat za pobór wód i zrzut ładunków zanieczyszczeń na podstawie ustalanych corocznie przez Radę Ministrów stawek opłat, przyczyniając się w ten sposób do realizacji postanowień art. 9 dyrektywy 2000/60/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie: polityki wodne. W polskim systemie prawnym funkcjonuje również system zwolnień z opłat wynikający z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.): zwolnienie wody do przerzutów, celów energetycznych, nawodnień rolniczych i napełniania stawów rybnych.

    W projekcie założeń do ustawy Prawo wodne proponuje się wprowadzenie istotnych zmian systemu finansowania gospodarki wodnej zmierzających do zapewnienia adekwatnego do potrzeb zaangażowania środków publicznych innych niż środki pochodzące z budżetu państwa w wydatki na utrzymanie wód oraz innego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, jak również na nowe inwestycje w tym zakresie.

   Obowiązujące uregulowania prawne w zakresie finansowania gospodarki wodnej nie zapewniają satysfakcjonującego poziomu przeznaczania środków publicznych na utrzymanie wód oraz innego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, jak również na nowe inwestycje w gospodarce wodnej. Sytuacja sektora finansów publicznych nie pozwala upatrywać zwiększonego udziału środków budżetowych w finansowaniu tego sektora. Dlatego też niezbędne są istotne zmiany systemu finansowania gospodarki wodnej, zmierzające do zapewnienia adekwatnego do potrzeb zaangażowania środków publicznych innych niż środki pochodzące z budżetu państwa w wydatki na utrzymanie wód oraz innego mienia Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, jak również na nowe inwestycje w tym zakresie.

   W celu osiągnięcia powyższych celów proponuje się odstąpić od zwolnień z opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie poboru wody na potrzeby energetyki wodnej. Będzie więc konieczne określenie zasad ustalania wysokości tego rodzaju opłaty, zasad jej wnoszenia, a w szczególności wysokości stawki tej opłaty. Wysokość stawki powinna być adekwatna zarówno w odniesieniu do celu, jaki ma spełniać ta opłata, ale także w odniesieniu do kondycji finansowej sektora hydroenergetycznego. Pozwoli to zarówno na pozyskanie środków finansowych z przeznaczaniem na finansowanie gospodarki wodnej oraz na urzeczywistnienie w krajowym porządku prawnym zasady zwrotu kosztów za usługi wodne w rozumieniu art. 9 dyrektywy 2000/60/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie: polityki wodne.

   2. Na jakim etapie legislacyjnym jest przygotowywana nowelizacja Prawa wodnego?

   3. Czy planowane opłaty za wodę będą dotyczyć wszystkich elektrowni wodnych?

   4. Czy ministerstwo rozważa wyłączenie z tych opłat małych elektrowni wodnych o mocy poniżej 1 MW?

   Propozycja odstąpienia od zwolnień z opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie poboru wody na potrzeby energetyki wodnej została ujęta w projekcie założeń do ustawy Prawo wodne (ZD51). Aktualnie, po uzgodnieniach międzyresortowych i konsultacjach społecznych, trwają prace nad opracowaniem treści projektu założeń, w szczególności w zakresie problematyki opłat za wodę, określające zasady ustalania wysokości tego rodzaju opłaty oraz zasady jej wnoszenia.

   Sekretarz stanu

   Stanisław Gawłowski

   Warszawa, dnia 8 kwietnia 2013 r.

źródło: sejmometr.pl