Podsumowanie posiedzenia Rady UE ds. Środowiska (04.03.2009)

Wiceminister Stanisław Gawłowski wziął udział w posiedzeniu Rady UE ds. Środowiska. Spotkaniu, które odbyło się 2 marca br., w Brukseli przewodniczył Martin Bursík, Wicepremier i Minister Ochrony Środowiska Republiki Czeskiej.

Jednym z najistotniejszych punktów obrad było przyjęcie konkluzji Rady stanowiących wkład w wiosenne posiedzenie Rady Europejskiej, które odbędzie w dniach 19 - 20 marca br. Dotyczyło ono dalszego rozwijania stanowiska UE w sprawie całościowego porozumienia dotyczącego zmian klimatu po roku 2012. Konkluzje Rady Środowiska zostały przyjęte ze zmianami zaproponowanymi przez Prezydencję, które uwzględniały postulaty zgłoszone przez delegację polską. Najważniejsze postulaty Polski odnosiły się do listy krajów, które powinny przyjąć wiążące zobowiązania do redukcji, potencjalnych wskaźników dla określania obowiązków redukcyjnych poszczególnych krajów, określenia potrzeb finansowych oraz metod, na podstawie których szacowane będą niezbędne zobowiązania finansowe.

Więcej…
 

Rada UE ds. Środowiska (02.03.2009)

Wiceminister Stanisław Gawłowski bierze udział w posiedzeniu Rady UE ds. Środowiska, któremu przewodniczy Martin Bursík, Wicepremier i Minister Ochrony Środowiska Republiki Czeskiej.

Program obrad ministrów środowiska krajów członkowskich UE przewiduje m.in. dalsze rozwijanie stanowiska UE w sprawie całościowego porozumienia dotyczącego klimatu po roku 2012 oraz podjęcie przez Radę decyzji w sprawie tymczasowego zakazu stosowania i sprzedaży zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy MON 810 na Węgrzech i w Austrii oraz T25 w Austrii. Planowane jest również omówienie zmian w Międzynarodowej konwencji o uregulowaniu połowów wielorybów i jej zbiorze regulacji. Ponadto przewidziana jest debata na temat kierunków polityki w sprawie emisji przemysłowych, w tym zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli.

Ministrowie Środowiska zapoznają się również ze śródokresową oceną wykonania wspólnotowego planu działania na rzecz różnorodności biologicznej i wynikami 25. Sesji Rady Zarządzającej UNEP, która odbyła się ubiegłym miesiącu w Nairobi. Omówią także kwestie przygotowań do posiedzenia ministrów środowiska krajów G8, które przewidziane jest w kwietniu tego roku.
 

NFOŚiGW dokapitalizuje BOŚ

Sekretarz Stanu w MŚ Stanisław Gawłowski wziął udział w konferencji prasowej zorganizowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W spotkaniu uczestniczyli również Prezes Banku Ochrony Środowiska Mariusz Klimczak i Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Władysław Majka.

Podczas spotkania poinformowano o decyzji o dokapitalizowaniu Banku Ochrony Środowiska przez NFOŚiGW. Zgodnie z nią Fundusz przekaże Bankowi posiadane w portfelu wybrane akcje, co pozwoli rozwinąć kredytowanie przedsięwzięć ekologicznych prowadzonych przez władze lokalne, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, inwestorów indywidualnych oraz firmy.

Więcej…
 

Konferencja szkoleniowa dla beneficjentów MF EOG i NMF (26.02.2009)

W dniu 26 lutego br. rozpoczęła się dwudniowa konferencja szkoleniowa dla beneficjentów Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego dotycząca zagadnień związanych z ochroną klimatu, efektywnością energetyczną i termomodernizacją w kontekście realizacji projektów finansowanych z MF EOG i NMF oraz kwalifikowalnością ydatków ponoszonych podczas realizacji projektów finansowanych z MF EOG i NMF.

W konferencji wzięli udział: Ambasador Królestwa Norwegii Jego Ekscelencja Enok Nygaard, Radca - Minister w Ambasadzie Królestwa Norwegii Sidsel Bleken oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski.

Więcej…
 
Strona 472 z 480