Rewal liderem po unijne dotacje

Gmina Rewal jako pierwsza w naszym województwie a druga w Polsce uzyskała blisko 17 milionów złotych dofinansowania ze środków unijnych w ramach I osi priorytetowej (gospodarka wodno-ściekowa) z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Całkowity koszt projektu wynosi 28 517 313,01 zł; kwota dofinansowania z Unii Europejskiej to: 16 878 036,73 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie w ramach swojej działalności statutowej udzieli) pożyczki Gminie Rewal na wkład własny w realizację projektu w wysokości 10.285.416.34 zł. Umowa o przyznaniu dofinansowania Ominie Rewal została podpisana w sobotę 21 lutego br. w Koszalińskim biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Sygnatariuszami dokumentu był Prezes WFOŚiGW Jacek Chrzanowski oraz Robert Skraburski - Wójt Gminy Rewal. Aktu podpisania dokonano w obecności Ministra Stanisława Gawłowskiego. - Teraz Gmina Rewal może składać tektury i czerpać ze środków unijnych choćby Jutro - mówił Minister Stanisław Gawłowski po uroczystym podpisaniu umowy.

Więcej…
 

Oświadczenie wiceministra środowiska Stanisława Gawłowskiego w sprawie publikacji "Minister z PO i interesy jego żony"

"Nie ma konfliktu interesów pomiędzy moją funkcją publiczną a działalnością służbową żony" - wyjaśnienie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Stanisława Gawłowskiego.

W nawiązaniu do publikacji "Minister z PO i interesy jego żony" Piotra Nisztora i Piotra Kubiaka w Rzeczpospolitej (19 marca 2009 r.) Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Stanisław Gawłowski składa oświadczenie w sprawie zarzutów o domniemane powiązanie funkcji publicznej ministra z działalnością służbową prowadzoną w przeszłości przez jego żonę.

"Potencjalny konflikt interesów pomiędzy pełnieniem przeze mnie funkcji publicznej a działalnością służbową mojej żony nie istnieje. Moja żona od 8 grudnia 2008 r. do 16 stycznia 2009 r. zasiadała w Radzie Nadzorczej Spółki PL Energia SA, która wnioskowała o koncesję na poszukiwanie i rozpoznawanie (nie wydobycie) złóż ropy i gazu do Ministerstwa Środowiska. W momencie przyjmowania propozycji dołączenia do rady nadzorczej nie była poinformowana o tym fakcie. Na pierwszym posiedzeniu rady nadzorczej, 12 stycznia 2009 r., żona dowiedziała się, że spółka wnioskuje o koncesję w Ministerstwie Środowiska.16 stycznia 2009, tj. po czterech dniach od pierwszego posiedzenia rady, żona złożyła rezygnację zasiadania w niej. W ten sposób przecięliśmy podejrzenia o potencjalny konflikt interesów.

Więcej…
 

Podsumowanie posiedzenia Rady UE ds. Środowiska (04.03.2009)

Wiceminister Stanisław Gawłowski wziął udział w posiedzeniu Rady UE ds. Środowiska. Spotkaniu, które odbyło się 2 marca br., w Brukseli przewodniczył Martin Bursík, Wicepremier i Minister Ochrony Środowiska Republiki Czeskiej.

Jednym z najistotniejszych punktów obrad było przyjęcie konkluzji Rady stanowiących wkład w wiosenne posiedzenie Rady Europejskiej, które odbędzie w dniach 19 - 20 marca br. Dotyczyło ono dalszego rozwijania stanowiska UE w sprawie całościowego porozumienia dotyczącego zmian klimatu po roku 2012. Konkluzje Rady Środowiska zostały przyjęte ze zmianami zaproponowanymi przez Prezydencję, które uwzględniały postulaty zgłoszone przez delegację polską. Najważniejsze postulaty Polski odnosiły się do listy krajów, które powinny przyjąć wiążące zobowiązania do redukcji, potencjalnych wskaźników dla określania obowiązków redukcyjnych poszczególnych krajów, określenia potrzeb finansowych oraz metod, na podstawie których szacowane będą niezbędne zobowiązania finansowe.

Więcej…
 

Rada UE ds. Środowiska (02.03.2009)

Wiceminister Stanisław Gawłowski bierze udział w posiedzeniu Rady UE ds. Środowiska, któremu przewodniczy Martin Bursík, Wicepremier i Minister Ochrony Środowiska Republiki Czeskiej.

Program obrad ministrów środowiska krajów członkowskich UE przewiduje m.in. dalsze rozwijanie stanowiska UE w sprawie całościowego porozumienia dotyczącego klimatu po roku 2012 oraz podjęcie przez Radę decyzji w sprawie tymczasowego zakazu stosowania i sprzedaży zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy MON 810 na Węgrzech i w Austrii oraz T25 w Austrii. Planowane jest również omówienie zmian w Międzynarodowej konwencji o uregulowaniu połowów wielorybów i jej zbiorze regulacji. Ponadto przewidziana jest debata na temat kierunków polityki w sprawie emisji przemysłowych, w tym zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli.

Ministrowie Środowiska zapoznają się również ze śródokresową oceną wykonania wspólnotowego planu działania na rzecz różnorodności biologicznej i wynikami 25. Sesji Rady Zarządzającej UNEP, która odbyła się ubiegłym miesiącu w Nairobi. Omówią także kwestie przygotowań do posiedzenia ministrów środowiska krajów G8, które przewidziane jest w kwietniu tego roku.
 
Strona 468 z 476