Rada UE ds. Środowiska (02.03.2009)

Wiceminister Stanisław Gawłowski bierze udział w posiedzeniu Rady UE ds. Środowiska, któremu przewodniczy Martin Bursík, Wicepremier i Minister Ochrony Środowiska Republiki Czeskiej.

Program obrad ministrów środowiska krajów członkowskich UE przewiduje m.in. dalsze rozwijanie stanowiska UE w sprawie całościowego porozumienia dotyczącego klimatu po roku 2012 oraz podjęcie przez Radę decyzji w sprawie tymczasowego zakazu stosowania i sprzedaży zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy MON 810 na Węgrzech i w Austrii oraz T25 w Austrii. Planowane jest również omówienie zmian w Międzynarodowej konwencji o uregulowaniu połowów wielorybów i jej zbiorze regulacji. Ponadto przewidziana jest debata na temat kierunków polityki w sprawie emisji przemysłowych, w tym zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli.

Ministrowie Środowiska zapoznają się również ze śródokresową oceną wykonania wspólnotowego planu działania na rzecz różnorodności biologicznej i wynikami 25. Sesji Rady Zarządzającej UNEP, która odbyła się ubiegłym miesiącu w Nairobi. Omówią także kwestie przygotowań do posiedzenia ministrów środowiska krajów G8, które przewidziane jest w kwietniu tego roku.
 

NFOŚiGW dokapitalizuje BOŚ

Sekretarz Stanu w MŚ Stanisław Gawłowski wziął udział w konferencji prasowej zorganizowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W spotkaniu uczestniczyli również Prezes Banku Ochrony Środowiska Mariusz Klimczak i Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Władysław Majka.

Podczas spotkania poinformowano o decyzji o dokapitalizowaniu Banku Ochrony Środowiska przez NFOŚiGW. Zgodnie z nią Fundusz przekaże Bankowi posiadane w portfelu wybrane akcje, co pozwoli rozwinąć kredytowanie przedsięwzięć ekologicznych prowadzonych przez władze lokalne, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie, inwestorów indywidualnych oraz firmy.

Więcej…
 

Konferencja szkoleniowa dla beneficjentów MF EOG i NMF (26.02.2009)

W dniu 26 lutego br. rozpoczęła się dwudniowa konferencja szkoleniowa dla beneficjentów Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego dotycząca zagadnień związanych z ochroną klimatu, efektywnością energetyczną i termomodernizacją w kontekście realizacji projektów finansowanych z MF EOG i NMF oraz kwalifikowalnością ydatków ponoszonych podczas realizacji projektów finansowanych z MF EOG i NMF.

W konferencji wzięli udział: Ambasador Królestwa Norwegii Jego Ekscelencja Enok Nygaard, Radca - Minister w Ambasadzie Królestwa Norwegii Sidsel Bleken oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisław Gawłowski.

Więcej…
 

Spotkanie w ministerstwie z beneficjentami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - osi priorytetowych I i II. (26.02.2009)

Wiceminister Stanisław Gawłowski spotkał się w Ministerstwie Środowiska z Beneficjentami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - osi priorytetowych I i II, które poświęcone było pracom nad przygotowaniem i realizacją projektów umieszczonych na Liście indywidualnych projektów kluczowych.

W trakcie spotkania omówiony został stan przygotowania projektów umieszczonych na Liście indywidualnych projektów kluczowych, podano informację na temat programu przyspieszenia wydatkowania środków w ramach programów współfinansowanych z środków UE oraz przedstawiono szczegółowe zasady przyznawania i rozliczania dotacji rozwojowej. Ponadto omówiono tryb oceny projektów indywidualnych ze wskazaniem błędów popełnianych podczas przygotowania aplikacji. Na zakończenie odbyły się indywidualne konsultacje z Beneficjentami.
 
Strona 462 z 469