Przekazanie potwierdzenia dofinansowania dla projektu PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) to największy z punktu widzenia dostępnych środków i zakresu działań program operacyjny w całej Unii Europejskiej i najważniejsze źródło finansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska w Polsce. Na jego realizację w latach 2007–2013 Polska otrzyma z unijnego budżetu ok. 27,9 mld euro, z czego na inwestycje w ochronę środowiska przeznaczone będzie blisko 5 mld euro.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Lublinie na mocy porozumienia zawartego z Ministerstwem Środowiska jest Instytucją Wdrażającą dla I i II osi priorytetowej PO IiŚ tj. Gospodarka wodno-ściekowa oraz Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi dla projektów o wartości poniżej 25 mln euro.

Więcej…
 

400. certyfikat dla Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu wydany

Ministerstwo Środowiska wydało 400. Certyfikat dla Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Measure Authorising Officer – MAO).

Pełnomocnicy są powoływani w sektorze środowiska przez beneficjenta końcowego, a nominowani przez Sektorowego Urzędnika Zatwierdzającego – Stanisława Gawłowskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska. MAO odpowiadają za prawidłową realizację dofinansowanego projektu.

W perspektywie finansowej 2007-2013 Pełnomocnicy i ich Zastępcy otrzymują nominację dopiero po zdaniu egzaminu, podczas którego muszą odpowiedzieć na pytania z wielu dziedzin związanych z realizacją projektu, m.in. prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, wytycznych ministra rozwoju regionalnego, w tym nawet tych, dotyczących działań informacyjno-promocyjnych. Nominacja potwierdzana jest specjalnym certyfikatem.

www.mos.gov.pl
 

Niezwykły koszaliński Mikołaj

Tygodnik "Teraz Koszalin" zorganizował akcję zbierania listów do św. Mikołaja. Wszystkie listy zostały przekazane św. Mikołajowi.

Jednak trzy listy, które zrobiły na dziennikarzach największe wrażenie zostały przekazane trzem znanym koszalinianom, którzy wcielili się w rolę św. Mikołaja. Jednym z nich był Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, z ogromną radością w dniu 20 grudnia 2009 r. spełnił marzenie Oliwii Tołłoczko. Dziewczynka pragnęła zostać posiadaczka papugi którą mogłaby nauczyć mówić. Minister spełniając to marzenie, wręczył  Oliwii papugę nimfę w odpowiedniej klatce, a także grę edukacyjną o ptakach.
 

Wykorzystanie środków unijnych na ochronę środowiska

We wtorek 5 stycznia br. sekretarz stanu w MŚ Stanisław Gawłowski wziął udział w posiedzeniu Sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Głównym tematem spotkania był poziom wykorzystania środków unijnych na ochronę środowiska.

Podczas posiedzenia przedstawiono m.in. najważniejsze informacje na temat wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Minister Środowiska pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla pięciu osi priorytetowych tego programu. Obejmują one gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami, zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom, wsparcie dla przedsiębiorstw na dostosowanie do wymogów ochrony środowiska, ochronę przyrody i edukację ekologiczną. Realizacja projektów w sektorze środowiska w ramach POIiŚ jest finansowana ze środków Funduszu Spójności (FS) oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Więcej…
 
Strona 452 z 480