Konferencja szkoleniowa WFOŚiGW

W dniach 14-15 grudnia 2009r., w Hotelu Diva w Kołobrzegu. odbyła się konferencja szkoleniowa zorganizowana przez WFOŚiGW w Szczecinie pt. „Realizacja projektów proekologicznych w aspekcie finansowania w ramach POIiŚ”.

Konferencja, adresowana była do przedstawicieli samorządów oraz instytucji, zainteresowanych realizowaniem inwestycji proekologicznych i była odpowiedzią na rosnące potrzeby beneficjentów w tym zakresie. Program konferencji podzielono na część wstępną oraz cztery bloki tematyczne, dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, ochrony atmosfery, gospodarki odpadami, edukacji ekologicznej oraz ochrony przyrody.

Więcej…
 

Potwierdzenie o dofinansowaniu dla projektu z województwa wielkopolskiego

25 listopada 2009 r. na konferencji prasowej zorganizowanej w trakcie Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO w Poznaniu miało miejsce uroczyste podpisanie potwierdzenia o dofinansowaniu z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko dla projektu Systemy kanalizacji zbiorczych aglomeracji gmin Kobylin-Krobia-Pogorzela.

Potwierdzenie o dofinansowaniu w obecności mediów podpisał Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. W imieniu beneficjenta dokument odebrał Bernard Jasiński, Przewodniczący Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich.

Więcej…
 

Kolejna umowa na dofinansowanie z POIiŚ podpisana

Dnia 14.12.2009 roku Urząd Morski w Słupsku podpisał umowę o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla projektu „Odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu km 330,4-333,4”. Koszt całkowity projektu wynosi: 88.022.171,34zł.

Dofinansowanie z UE to kwota: 74.818.845,64 zł.

Opis projektu.

Zakres rzeczowy prac w ramach zadania obejmuje:

- wykonanie progu podwodnego w odległości około 100-120 m od linii brzegowej. Próg ma być wykonany jako nasyp kamienny, podzielony na moduły, równoległe do linii brzegowej. Jego celem jest osłabienie siły fali morskiej przez jej rozbicie, jako czynnika powodującego erozję brzegu morskiego,
- wykonanie systemu ostróg brzegowych w ilości 35 szt. o średniej długości ok. 110 m, średnim rozstawie od ok. 60m do 106m. Ostrogi brzegowe - wykonane są z pali drewnianych, zabijanych w brzeg morski, jako konstrukcja liniowa. Usytuowanie ich w poprzek linii brzegowej ma na celu osłabienie impetu fali morskiej przy jednoczesnym kumulowaniu odkładania rumowiska skalnego (piasku) na brzegu morskim,
- wykonanie sztucznego zasilenia brzegu morskiego piaskiem w kwartale od progu podwodnego do linii brzegowej w ilości ok. 700 tys. m sześciennych średnie nachylenie skłonu skarpy zasilonej plaży 1:20, powierzchnia zabudowy ok. 360 000 m kwadratowych.

Więcej…
 

Spełnią się oczekiwania mieszkańców Krzeszowic – przyznano Unijne pieniądze na kanalizację

Podczas konferencji prasowej Sekretarza Stanu Stanisława Gawłowskiego, która odbyła sie 07 grudnia 2009r. w Krakowie, Zarząd Spółki z o.o. Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice, w obecności Władz Gminy Krzeszowice, podpisał z  Zastępcą Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dofinansowanie.

Umowa dotyczy projektu pn. „ Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice- dorzecze Rudawy” w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Przedmiotem umowy jest udzielenie Beneficjentowi  dofinansowania na realizację powyższego Projektu w wysokości 131,5 mln zł, przy całkowitym koszcie realizacji inwestycji 174,5 mln zł + 37,6 mln VAT.

mos.gov.pl

 
Strona 450 z 476