Ministerstwo Środowiska wydaje decyzje dla projektów do 50 mln euro

Skrócenie procesu przyznawania środków UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko dla projektów środowiskowych - teraz to Ministerstwo Środowiska (MŚ) będzie mogło wydawać decyzje dla projektów o wartości do 50 mln euro. O zmianie progu dla dużych projektów mówił podczas briefingu Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w MŚ. Spotkanie odbyło się 22 lipca br. w gmachu Ministerstwa Środowiska.

W czerwcu tego roku zmieniono rozporządzenie  nr 1083/2006. W trakcie obowiązywania starych przepisów Komisja Europejska wydała 7 decyzji o przyznaniu dofinansowania dla dużych projektów. Dla porównania Ministerstwo Środowiska wydało w tym samym czasie 378 potwierdzeń o dofinansowaniu projektów o wartości poniżej 25 mln euro. – Oznacza to, że cały system wdrażania środków unijnych, który jest zbudowany w resorcie środowiska funkcjonuje sprawnie – podkreślił Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w MŚ.

Więcej…
 

Aktualizacja "Organizacji systemu oceny projektów indywidualnych w zakresie osi priorytetowych I, II i III"

W czerwcu 2010 r. Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, podpisał zaktualizowany dokument Organizacja systemu oceny projektów indywidualnych w zakresie osi priorytetowych I, II i III.  Dokument określa zakres wymaganej dokumentacji aplikacyjnej, etapy oceny wniosków o dofinansowanie oraz tryb postępowania w przypadku odrzucenia wniosku o dofinansowanie w odniesieniu do projektów znajdujących się na Liście projektów indywidualnych.

 

Aktualizacja dokumentu związana jest z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących Wytycznych w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów w ramach POIiŚ oraz doświadczeń Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Wdrażających w zakresie oceny projektów indywidualnych.
Źródło: mos.gov.pl
 

Dwudniow wizyta w województwie świętokrzyskim

W dniu 30 czerwca 2010 r. – podczas dwudniowej wizyty w województwie świętokrzyskim – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaszczycił swoją obecnością Pan Stanisław Gawłowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. W czasie spotkania z Zarządem i pracownikami dyskutowano na temat działalności wojewódzkich funduszy, zwłaszcza w zakresie realizacji zadań z udziałem środków unijnych.

Pan Minister gościł również u Wojewody Świętokrzyskiego – Pani Bożentyny Pałki-Koruby.

W pierwszym dniu wizyty – 29 czerwca 2010 r. – odwiedził  poszkodowany podczas czerwcowej powodzi Sandomierz.
Źródło: wfos.com.pl
 

65-lecie RDLP w Szczecinku

19 czerwca galą jubileuszową w kinie Wolność rozpoczęto obchody 65. rocznicy powstania regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.

Wśród gości, posłów, przedstawicieli władz samorządowych i wojewódzkich, był także Stanisław Gawłowski – sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Anna Paszkiewicz – zastępca dyrektora generalnego LP, Janusz Dawidziuk – dyrektor BULiGL, oraz byli dyrektorzy RDLP. – Mam duży szacunek i osobiste zobowiązanie w stosunku do ludzi, którzy od dziesiątków lat pokazują, co to znaczy dbałość o Polskę – o polskie lasy, polską przyrodę – mówił wiceminister. – Dzisiaj dyskutujemy jedynie, jak reformować struktury Lasów Państwowych. Ale nie będziemy robić rewolucji, nie chcemy realizować żadnych projektów, które miałyby przekształcić Lasy Państwowe w spółkę... Życzę, aby następne 65 lat przebiegało bez kłopotów – zakończył wiceminister Gawłowski.

Więcej…
 
Strona 448 z 480