Miliony euro na zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina

W dniu 26 lipca Stanisław Gawłowski uczestniczył w podpisaniu przez marszałka Władysława Husejko i zastępcę prezydenta Andrzeja Jakubowskiego umowy o dofinansowaniu projektu „Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina - I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy Szczecińskiej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Projekt, którego beneficjentem jest Gmina Miasto Koszalin, realizowany jest w ramach priorytetowej Osi 2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej, Działanie 2.1 Zintegrowany system transportowy województwa, Poddziałanie 2.1.3 Drogi w miastach na prawach powiatów.

Więcej…
 

Aktualizacja listy rankingowej dla konkursu 6/POIiŚ/1.1/11/2009

Skrócenie procesu przyznawania środków UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko dla projektów środowiskowych - teraz to Ministerstwo Środowiska (MŚ) będzie mogło wydawać decyzje dla projektów o wartości do 50 mln euro. O zmianie progu dla dużych projektów mówił podczas briefingu Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w MŚ. Spotkanie odbyło się 22 lipca br. w gmachu Ministerstwa Środowiska.

W czerwcu tego roku zmieniono rozporządzenie  nr 1083/2006. W trakcie obowiązywania starych przepisów Komisja Europejska wydała 7 decyzji o przyznaniu dofinansowania dla dużych projektów. Dla porównania Ministerstwo Środowiska wydało w tym samym czasie 378 potwierdzeń o dofinansowaniu projektów o wartości poniżej 25 mln euro. – Oznacza to, że cały system wdrażania środków unijnych, który jest zbudowany w resorcie środowiska funkcjonuje sprawnie – podkreślił Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w MŚ.

Więcej…
 

Ministerstwo Środowiska wydaje decyzje dla projektów do 50 mln euro

Skrócenie procesu przyznawania środków UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko dla projektów środowiskowych - teraz to Ministerstwo Środowiska (MŚ) będzie mogło wydawać decyzje dla projektów o wartości do 50 mln euro. O zmianie progu dla dużych projektów mówił podczas briefingu Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w MŚ. Spotkanie odbyło się 22 lipca br. w gmachu Ministerstwa Środowiska.

W czerwcu tego roku zmieniono rozporządzenie  nr 1083/2006. W trakcie obowiązywania starych przepisów Komisja Europejska wydała 7 decyzji o przyznaniu dofinansowania dla dużych projektów. Dla porównania Ministerstwo Środowiska wydało w tym samym czasie 378 potwierdzeń o dofinansowaniu projektów o wartości poniżej 25 mln euro. – Oznacza to, że cały system wdrażania środków unijnych, który jest zbudowany w resorcie środowiska funkcjonuje sprawnie – podkreślił Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w MŚ.

Więcej…
 

Aktualizacja "Organizacji systemu oceny projektów indywidualnych w zakresie osi priorytetowych I, II i III"

W czerwcu 2010 r. Stanisław Gawłowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, podpisał zaktualizowany dokument Organizacja systemu oceny projektów indywidualnych w zakresie osi priorytetowych I, II i III.  Dokument określa zakres wymaganej dokumentacji aplikacyjnej, etapy oceny wniosków o dofinansowanie oraz tryb postępowania w przypadku odrzucenia wniosku o dofinansowanie w odniesieniu do projektów znajdujących się na Liście projektów indywidualnych.

 

Aktualizacja dokumentu związana jest z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących Wytycznych w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów w ramach POIiŚ oraz doświadczeń Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Wdrażających w zakresie oceny projektów indywidualnych.
Źródło: mos.gov.pl
 
Strona 445 z 477