Uroczystość podpisania aneksów do porozumień ws. realizacji POIiŚ

Ministerstwo Środowiska - Instytucja Pośrednicząca dla sektora środowiska w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko podpisała aneksy do porozumień ws. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) z Instytucjami Wdrażającymi - Narodowym i Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uroczystość odbyła się 28 maja 2008 r. na Zamku Książ koło Wałbrzycha podczas spotkania Instytucji Pośredniczącej z Instytucjami Wdrażającymi.

Aneks do porozumienia, zawartego 25 czerwca 2007 r., rozszerza zakres obowiązków związanych z realizacją inwestycji wodno-kanalizacyjnych i odpadowych, współfinansowanych z POIiŚ, m.in. w zakresie oceny merytorycznej wniosków, zawierania umów o dofinansowanie, wypłat środków, monitorowania realizowanych projektów, sprawozdawczości i kontroli.

Więcej…
 

Spotkanie Instytucji Pośredniczącej z Instytucjami Wdrażającymi w Augustowie

W dniach 16-17 lipca 2009 r. w Augustowie odbyło się spotkanie Instytucji Pośredniczącej z Instytucjami Wdrażającymi priorytety środowiskowe w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W jego trakcie dwa projekty wodno-ściekowe z terenu woj. podlaskiego otrzymały potwierdzenia dofinansowania realizacji inwestycji z Funduszu Spójności.

Spotkania Instytucji Pośredniczącej, którą dla osi środowiskowych Programu Infrastruktura i Środowisko jest Ministerstwo Środowiska oraz Instytucji Wdrażających PO IiŚ, reprezentowanych głównie przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mają charakter cykliczny. Do udziału w nich zapraszani są również przedstawiciele Instytucji Zarządzającej (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), a także samorządowcy z terenu województwa, na terenie którego odbywa się spotkanie oraz wybrani beneficjenci. Podczas konferencji przewidziany jest zazwyczaj panel szkoleniowy (w Augustowie tematem wiodącym były przepływy finansowe), przedstawienie obecnego stanu wdrażania PO IiŚ, prezentacja regionu będącego gospodarzem spotkania oraz konwent prezesów WFOŚiGW z całego kraju.

Więcej…
 

Podsumowanie i materiały z konferencji pt. "Natura 2000 - miejsca żyjące, miejsca do życia.

Podsumowanie i materiały z konferencji pt. "Natura 2000 - miejsca żyjące, miejsca do życia.  ealizacja idei w świetle dotychczasowych i bieżących działań resortu środowiska"

15 lipca 2009 w Ministerstwie Środowiska – odbyła się konferencja prasowa na temat: „Natura 2000. Miejsca żyjące, miejsca do życia. Realizacja idei w świetle dotychczasowych i bieżących działań resortu środowiska”.

W konferencji udział wzięli m.in. Pan Stanisław Gawłowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Michał Kiełsznia – Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Więcej…
 

NFOŚiGW dofinansuje BOŚ S.A.

Firmy, samorządy i przedsiębiorstwa, które odczuwają skutki recesji gospodarczej mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości przekraczającej dwa miliardy złotych. Tyle bowiem Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje przeznaczyć na odnawialne źródła energii (1,5 mld zł) oraz na program pomocy finansowej dla projektów z przekroczeniami kosztów realizowanych w ramach Funduszu Spójności (ISPA/FS)

Ponadto Narodowy Fundusz dokapitalizuje Bank Ochrony Środowiska w kwocie nie mniejszej niż 150 mln zł. Takie deklaracje złożyli na konferencji prasowej zorganizowanej w siedzibie NFOŚiGW Stanisław Gawłowski- sekretarz Stanu MŚ, oraz Władysław Majka – Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW.

Więcej…
 
Strona 404 z 422