Komunikat ze spotkania min. Gawłowskiego z przedstawicielami ZLP w RP

Zamieszczamy komunikat ze spotkania Stanisława Gawłowskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, z przedstawicielami Związku Leśników Polskich w RP (ZLP), które odbyło się 2 lutego br. na zaproszenie ministra.

W związku z protestami organizacji związkowych ZLP przeciwko podpisaniu w grudniu 2009 r. rozporządzenia dotyczącego uprawnień pracowników Służby Leśnej do bezpłatnych mieszkań odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli: sekretarz stanu w MŚ Stanisław Gawłowski, dyrektor Departamentu Leśnictwa Zofia Chrempińska, zastępca dyrektora tego departamentu Edward Lenart, dyrektor generalny LP Marian Pigan oraz pracownicy Departamentu Leśnictwa i Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych – a ze strony Związku przewodniczący Związku Jerzy Przybylski, wiceprzewodniczący: Paweł Kania, Stefan Krejmer i Bronisław Sasin oraz członkowie Prezydium i Rady Krajowej ZLP w RP: Krzysztof Górski, Urban Kolman, January Szajda, Witold Szumarski i kierownik Biura Związku Maria Andrzejczyk.

Więcej…
 

Ogłoszono listy rankingowe dla priorytetu I i II POIiŚ

Wiceminister Środowiska Stanisław Gawłowski w dniu 21 stycznia br. zatwierdził listy rankingowe projektów złożonych w ramach konkursów ogłoszonych w listopadzie 2009 r. w ramach osi I i II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach konkursu nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009 dla działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM złożono 83 wnioski, spośród których 59 pozytywnie przeszło ocenę formalną oraz uzyskało przynajmniej 60% punktów w wyniku oceny wg kryteriów merytorycznych I stopnia. Z uwagi na fakt, iż suma wnioskowanego dofinansowania przez projekty, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną I stopnia przekracza dostępną alokację projekty na liście rankingowej zostały podzielone na podstawowe i rezerwowe. Na podstawowej liście rankingowej znalazło się 9 projektów o łącznej wnioskowanej wartości dofinansowania 408 mln zł. Pozostałe 50 projektów znalazło się na rezerwowej liście rankingowej.

Więcej…
 

Przekazanie potwierdzenia dofinansowania dla projektu PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) to największy z punktu widzenia dostępnych środków i zakresu działań program operacyjny w całej Unii Europejskiej i najważniejsze źródło finansowania inwestycji związanych z ochroną środowiska w Polsce. Na jego realizację w latach 2007–2013 Polska otrzyma z unijnego budżetu ok. 27,9 mld euro, z czego na inwestycje w ochronę środowiska przeznaczone będzie blisko 5 mld euro.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Lublinie na mocy porozumienia zawartego z Ministerstwem Środowiska jest Instytucją Wdrażającą dla I i II osi priorytetowej PO IiŚ tj. Gospodarka wodno-ściekowa oraz Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi dla projektów o wartości poniżej 25 mln euro.

Więcej…
 

400. certyfikat dla Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu wydany

Ministerstwo Środowiska wydało 400. Certyfikat dla Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Measure Authorising Officer – MAO).

Pełnomocnicy są powoływani w sektorze środowiska przez beneficjenta końcowego, a nominowani przez Sektorowego Urzędnika Zatwierdzającego – Stanisława Gawłowskiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska. MAO odpowiadają za prawidłową realizację dofinansowanego projektu.

W perspektywie finansowej 2007-2013 Pełnomocnicy i ich Zastępcy otrzymują nominację dopiero po zdaniu egzaminu, podczas którego muszą odpowiedzieć na pytania z wielu dziedzin związanych z realizacją projektu, m.in. prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, wytycznych ministra rozwoju regionalnego, w tym nawet tych, dotyczących działań informacyjno-promocyjnych. Nominacja potwierdzana jest specjalnym certyfikatem.

www.mos.gov.pl
 
Strona 394 z 422